ویروس کشی و نصب آنتی ویروس در محل برای حفظ امنیت سیستم ها